Dongyong Yang, Zhixing Zhu, Huihuang Lin, Zhenwei Lin, Yi Wang, Chi Cai, Jimin Fan, and Yiming Zeng. “The Value of a Novel Percutaneous Lung Puncture Clamp Biopsy Technique in the Diagnosis of Pulmonary Nodules”. The Ethiopian Journal of Health Development, vol. 35, no. 2, Oct. 2021, https://ejhd.org/index.php/ejhd/article/view/4477.