[1]
Haixia Bao, Feng Wei, Yongqin Ge, Xiaming Zhu, and Erli Zhang, “Application of risk management for nursing patients with hematologic malignancies”, EJHD, vol. 36, no. 3, Sep. 2022.