[1]
Pang Xinqin, Qiu Zihong, and Xu Shucui, “Pediatric gynecology: ovarian teratomas in children”, EJHD, vol. 35, no. 3, Nov. 2021.