Li, Binbin, Zhongtie Lin, Zhihai Li, Liang Ye, Wengui Zhu, and Xiaoyong Xu. 2022. “Clinical Characteristics of Leptospirosis and COVID-19 Differ: Characteristics of Leptospirosis and COVID-19”. The Ethiopian Journal of Health Development, October. https://ejhd.org/index.php/ejhd/article/view/5235.