Dongyong Yang, Zhixing Zhu, Huihuang Lin, Zhenwei Lin, Yi Wang, Chi Cai, Jimin Fan, and Yiming Zeng. 2021. “The Value of a Novel Percutaneous Lung Puncture Clamp Biopsy Technique in the Diagnosis of Pulmonary Nodules”. The Ethiopian Journal of Health Development 35 (2). https://ejhd.org/index.php/ejhd/article/view/4477.