Haixia Bao, Feng Wei, Yongqin Ge, Xiaming Zhu, & Erli Zhang. (2022). Application of risk management for nursing patients with hematologic malignancies. The Ethiopian Journal of Health Development, 36(3). https://doi.org/10.20372/ejhd.v36i3.5334