Dongyong Yang, Zhixing Zhu, Huihuang Lin, Zhenwei Lin, Yi Wang, Chi Cai, Jimin Fan, & Yiming Zeng. (2021). The value of a novel percutaneous lung puncture clamp biopsy technique in the diagnosis of pulmonary nodules. The Ethiopian Journal of Health Development, 35(2). Retrieved from https://ejhd.org/index.php/ejhd/article/view/4477