(1)
Haixia Bao; Feng Wei; Yongqin Ge; Xiaming Zhu; Erli Zhang. Application of Risk Management for Nursing Patients With Hematologic Malignancies. EJHD 2022, 36.