(1)
Pang Xinqin; Qiu Zihong; Xu Shucui. Pediatric Gynecology: Ovarian Teratomas in Children. EJHD 2021, 35.