(1)
Dongyong Yang; Zhixing Zhu; Huihuang Lin; Zhenwei Lin; Yi Wang; Chi Cai; Jimin Fan; Yiming Zeng. The Value of a Novel Percutaneous Lung Puncture Clamp Biopsy Technique in the Diagnosis of Pulmonary Nodules. EJHD 2021, 35.