(1)
Wei Zhu; Wei Ding; Dalun Lv; Longsheng Duanmu; Fu Han. Long Non-Coding RNA LUCAT1 Promotes Cell Proliferation and Invasion in Melanoma. EJHD 2020, 34.