[1]
Pang Xinqin, Qiu Zihong and Xu Shucui 2021. Pediatric gynecology: ovarian teratomas in children. The Ethiopian Journal of Health Development . 35, 3 (Nov. 2021).